GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a zároveň v souladu s dalšími aplikovatelnými právními předpisy tímto výslovně, bezúplatně, informovaně, svobodně a dobrovolně uděluji tento Souhlas se zpracováním, shromážděním a uchováním svých osobních údajů správcem A care a.s., IČO: 250 85 484, se sídlem Nikoly Vapcarova 3274/2, Modřany, 143 00 Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16375, https://www.acare.cz/cs/veterina/vetericyn/, e-mail.: health@acare.cz (dále jen „Správce“), a to v rozsahu IP adresa mého zařízení, informace o operačním systému mého zařízení, obecné informace o zařízení samotném a cookies.

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na Vaše zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí např. přihlašovací údaje, volbu jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí, takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou. Bližší informace naleznete níže v tomto dokumentu.

Beru na vědomí a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly Správcem využity za účelem reklamním a marketingovým, včetně statistických a evidenčních účelů.

Prohlašuji, že si jsem plně vědom/a svých práv podle GDPR, zejména jsem si vědom, že:

a)mohu požádat Správce o přístup k mým osobním údajům; b) Správce je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů třetí osoby; c) požádám-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, Správce mi tuto informaci bez zbytečného odkladu předá; d) v situaci, kdy by byly osobní údaje zapotřebí pro účely uplatnění či ochrany mých práv či práv Správce ve sporech, v soudním či správním řízení, budou mé osobní údaje uchovávány po dobu trvání sporu, a to výhradně za účelem ochrany práv v takovém sporu; e) pokud zjistím nebo se domnívám, že Správce zpracovává mé osobní údaje v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, můžu Správce požádat o vysvětlení a požadovat odstranění závadného stavu (např. blokováním, opravou, doplněním, likvidací osobních údajů); f) mohu požádat Správce, aby mé osobní údaje opravil nebo vymazal; g) mám právo požadovat informace o příjemcích mých osobních údajů; h) mohu požádat Správce, aby omezil zpracování mých osobních údajů; i) mám právo na přenositelnost mých osobních údajů; j) mám právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00 Praha 7 – Holešovice, www.uoou.cz.

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že výše uvedené osobní údaje budou Správcem zpracovávány po celou dobu mého uděleného souhlasu (viz níže přiložené informace o době uchovávání cookies souborů), pokud svůj souhlas neodvolám.

Beru na vědomí, že poskytnutí mých osobních údajů je nutné pro výše uvedené účely, a že právním základem pro zpracování mých osobních údajů je článek 6 odst. 1. písm. a) GDPR.

Příjemcem mých osobních údajů je Správce, případně třetí osoby, zejména mediální a marketingové agentury a poskytovatel hostingu, které ke zpracování Správce pověří.

Beru na vědomí, že mé osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci ve smyslu článku 13 odst. 1. písm. f) GDPR. Předávání osobních údajů do USA je realizováno v souladu s prováděcím rozhodnutí Komise (EU) č. 2016/1250 ze dne 12. července 2016 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU–USA na ochranu soukromí, přičemž rozhodnutí je dostupné např. zde: https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=26519.

Beru na vědomí, že v žádném případě nedochází k automatizovanému rozhodování, vč. profilování, uvedenému v článku 22 GDPR.

Jsem si vědom, že nejsem povinen své osobní údaje Správci poskytnout, avšak je poskytuji svobodně a dobrovolně. Bez poskytnutí těchto údajů by Správce nemohl využít mé údaje k marketingovým a reklamním účelům a použít mé údaje ke statistickým a evidenčním účelům.

V případě, že své osobní údaje nechci sdělit, Správci souhlas neposkytnu a okno internetového prohlížeče případně aplikaci, která mne o udělení souhlasu požádala, zavřu. Pro více informací mohu kontaktovat Správce.

V případě, že budu mít jakýkoliv dotaz nebo požadavek, můžu se kdykoliv obrátit na Správce, konkrétně na zodpovědnou osobu, kterou je - Bc. Marie Brejchová, MBA, na tomto čísle a této adrese: tel. + 420 725 300 200, e-mail: marie.brejchova@acare.cz.

Více informací o konkrétních cookies ZDE

Filozofie společnosti A care a.s.

Filosofií společnosti A care a.s. je, být jedničkou ve všech oborech své činnosti, poskytováním nejkvalitnějších služeb, servisu, sledováním výzkumu, nejmodernějších medicínských postupů a objevů. Jsme společností, která je nositelem mnoha inovací, a která jako první přináší na trh mnohé z toho, o čem se teprve zítra povedou odborné diskuse. Chceme být těmi, kteří ruší stereotyp a pomáhají uplatňovat veškerý potenciál zdravotníků.

Chceme být společností, která neprodává jen výrobky, ale pomáhá zdravotníkům uplatňovat moderní technologie v jejich každodenní praxi tím, že nacházíme a nabízíme ucelená systémová řešení. Vedení společnosti garantuje plnění požadavků legislativy, účinnosti a neustálé zlepšování systému managementu kvality.

Četl jsem a souhlasím.
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování svých služeb (návštěvnost webu a statistiky). Přečtěte si prosím podmínky souhlasu s používáním těchto souborů na tomto webu a můžete se dobrovolně rozhodnout. Podmínky souhlasu ZDE.